BE A GAME DEVELOPER

The following text is in Swedish. Scroll down for English translation.

VAD GÖR EN SPELUTVECKLARE?

Spelbranschen är en mångsidig, föränderlig och ständigt växande bransch. I takt med att intresset för spel ökar, ökar efterfrågan på kompetenta och passionerade designers, grafiker och programmerare med kreativa, konstnärliga och tekniska färdigheter för att utveckla framtidens spel. 

Spelskapare gör verklighet av idéer. Genom kod och grafik bygger vi levande virtuella världar vilka tar med spelaren på fängslande äventyr och upplevelser. 

Att skapa spel kräver förmåga att konstruera, kommunicera och följa en vision samt att kunna berätta en historia med hjälp av atmosfärer och miljöer på ett underhållande sätt. I ett team av spelutvecklare behövs många olika hjärnor som kan kommunicera och samarbeta samt inspirera varandra. 

ATT JOBBA MED SPEL

Inom spelutvecklaryrket finns olika områden som kräver olika kompetenser och utbildningar. Dessa områden är design, grafik, programmering samt musik- och ljudskapande.

Design

Som game designer är du ansvarig för helheten och upplägget av spelet. Du sätter ramarna och reglerna och bestämmer hur spelet ska spelas och upplevas. Game designern har ofta en projektledande roll som organiserar och dirigerar projektets gång från idé till komplett produkt. 

Man kan även jobba som level designer, vilket innebär att man konstruerar händelser och utmaningar i spelet, till exempel hur en bana ska läggas upp.

Grafik

En spelgrafiker skapar det visuella av spelet. Det kräver kreativitet och artistisk förmåga, men också tekniska färdigheter och erfarenhet av att jobba i digitala program. Några exempel på tekniker inom spelkonst innefattar 3D-modellering, texturering, animation och konceptutveckling.


Programmering

En programmerare ger spelet liv genom kod. Med hjälp av programmeringsspråk ges instruktioner till datorn hur spelet ska bete sig. På så sätt ser programmeraren ser till att alla mekaniker och funktioner i spelet fungerar korrekt. Som programmerare krävs att du har mycket teoretisk kunskap, logiskt tänkande och förmåga till problemlösning.  

Musik- och ljudskapande

Som ljuddesigner, ljudläggare eller musikskapare har du ansvar för ljudupplevelsen i ett spel. Du lägger grunden för att skapa stämning, spänning och dynamik genom ljudeffekter, ambiensljud och musik. Ljud- och musikskapande för spel lämnar utrymme för personligt uttryck, men det ställer också krav på teknisk färdighet gällande att spela in, bearbeta och mixa ljud. 

UTBILDA DIG TILL SPELUTVECKLARE

Spelindustrin är en av de snabbast växande industrierna i världen. Framtidsutsikterna ser därför ljusa ut för den som drömmer om att skapa spel. En yrkes- eller högskoleutbildning ökar möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden, och förbereder dig både teoretiskt och praktiskt för att möta spelbranschens behov.

YH-utbildningar

Yrgo (Göteborg)

PlaygroundSquad (Falun)

The Game Assembly (Malmö/Stockholm)

Futuregames (Stockholm, Boden, Skellefteå, Karlstad)

Forsbergs Skola (Stockholm)

Universitet och högskolor

Blekinge Tekniska Högskola (Karlshamn)

Chalmers (Stockholm)

Högskolan i Skövde (Skövde)

Stockholms konstnärliga högskola (Stockholm)

Du kan söka alla spelutbildningar i Sverige här.

English text.

WHAT DOES A GAME DEVELOPER DO?

The game industry is a versatile, dynamic and constantly growing industry. As more people gain interest in games, the demand increase for competent and passionate designers, artists and programmers with creative, artistic and technical skills to help develop the games of our future. 

Game developers make reality out of ideas. Using code and graphics, we create virtual, vivid worlds which bring the player on immersive adventures and experiences.

Creating games requires an ability to construct, communicate and follow a vision, as well as being able to tell a story through atmospheres and environments in an entertaining way. In a team of game developers, many brains are needed which can succeed to communicate, cooperate and inspire each other. 

WORKING WITH GAME DEVELOPMENT

Within the field of game development there are different areas which require different competencies and qualifications. These areas include design, graphics, programming as well as music and sound.

Design

As a game designer you are responsible for how the game should be structured in whole. You set the framework and decide how the game will be played and experienced. The game designer often takes on a leading role, being the one who organizes and directs the process from start to finish. 

You can also work as a level designer, which imply constructing events and challenges in the  game. For example you may decide how a certain level or task should be structured. 

Graphics

A game artist creates the visuals of a game. It demands creativity and an artistic ability, as well as technical skills and experience in different softwares. Some game art practises include 3D modelling, texturing, animation and concept development. 

Programming

A programmer implement life to the game through code. With the help of a programming language the computer is given instructions regarding how the game should behave. That way, the programmer makes sure that all the mechanics of the game are working correctly according to the designer’s vision. Working as a programmer require a lot of theoretical knowledge, logical thinking and an ability to approach problems in a creative way. 

Music and sound

As a sound designer and/or music composer you are responsible for the sound experience in a game. You lay the foundation to create atmospheres, tension and dynamics through sound effects, ambient sounds and music. Creating sound and music for games allows for artistic expression, but it also calls for the technical skills required to record, process and mix sounds. 

GAME DEVELOPER EDUCATIONS

The game industry is one of the fastest growing industries in the world, so the future looks promising for aspiring game developers. A vocational or academic training increases the opportunities to get into the labor market, and prepares you both theoretically and practically to meet the game industry’s needs.

The examples of educations listed below are based in Sweden.

YH-utbildningar

Yrgo (Göteborg)

PlaygroundSquad (Falun)

The Game Assembly (Malmö/Stockholm)

Futuregames (Stockholm, Boden, Skellefteå, Karlstad)

Forsbergs Skola (Stockholm)

Universitet och högskolor

Blekinge Tekniska Högskola (Karlshamn)

Chalmers (Stockholm)

Högskolan i Skövde (Skövde)

Stockholms konstnärliga högskola (Stockholm)

You find all game developer educations available in Sweden here.